Principper for Måløvhøj Skole

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Måløvhøj Skole. Du finder dem alle sammen her.

Arbejdsfordelingen mellem det undervisende personale

Princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale

For at understøtte skolens værdier med særligt fokus på ”Faglighed og Læring” samt ”Virkelyst og selvstændighed” og skolens kerneopgave ”Elevernes læring, trivsel og udvikling” er nedenstående princip gældende.

 1.  Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
 2.  Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx LKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
 3.  Det tilstræbes, at medarbejderteams så vidt muligt sammensættes mangfoldigt.
 4.  I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens mangfoldighed og kompetence samt klassens sammensætning.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 11. oktober 2023

Elevfravær

Princip for elevers fravær fra skolen

Formål

På Måløvhøj Skole er værdierne ”Fællesskab & Respekt”, ”Faglighed & Læring” samt ”Virkelyst & Selvstændighed”. Bag disse værdier ligger blandt andet, at læring i vid udstrækning sker i fællesskaber. Det betyder, at den enkelte skal opleve sig som en del af et forpligtende fællesskab, hvor det har en positiv betydning om man er der eller ej. Både for en selv og for klassekammeraterne. Det er svært at være en del af et forpligtende fællesskab, hvis man som elev oplever, at forældrene fritager en fra undervisning eller man gentagne gange kommer for sent. Ønsker du ekstra frihed for dit barn beder vi dig derfor om at overveje følgende:
•    Hvilken betydning har det for fællesskabet, at dit barn udebliver?
•    Hvilken betydning har det for dit barns læring, at han eller hun udebliver?
•    Hvilken betydning har det for dit barns relationer til klassekammeraterne, at han eller hun udebliver?
Du skal herudover være opmærksom på, at du ved at bede dit barn fri selv overtager undervisningsforpligtelsen. Skolen anbefaler i særlig grad, at du undlader at ansøge om ekstraordinær frihed fra april og frem i 9. klasse.

Lokale procedurer ved ansøgning om fravær

Fraværsregistrering
Du skal melde dit barn syg senest 7.30 på første fraværsdag
0.-3. klasse både via ”Fraværsregistrering” og i BFO’s ”Komme og gå-modul”
4.-6 klasse via ”Fraværsregistrering”
7.-9. klasse via E-protokol som du finder under ”…” og ”EasyQlinks”
Du skal ansøge om fri op til 2 dage, ved at skrive en besked til klasselæreren
Information om ansøgning mere end 2 dages fri findes via dette link:
https://www.maaloevhoejskole.dk/om-skolen#header_expand_3

Kommunale rammer for fravær

Skolebestyrelsen henviser i øvrigt til Ballerup Kommunes procedurer for elevregistrering og opfølgning vedr. fravær: ”Godt du kom”. Af denne fremgår bl.a. hvornår skolen kontakter hjemmet ved fravær, hvornår skolens forebyggende sagsbehandler kontaktes og hvornår skolen skal sende en underretning til de sociale myndigheder.

Kom til tiden

Eleverne skal være klar til at modtage undervisning, når klokken ringer ind. Det betyder, at eleven er mødt, har pakket ud og sidder på sin plads, ligesom forældrene skal være ude af klassen. Husk i øvrigt, at du som forælder har ansvaret for, at dit barn møder til tiden – også i udskolingen.

Vedtaget af skolebestyrelsen 4. april 2022

Klassedannelse i 0. klasse

Princip for klassedannelse i 0. klasse

Princippet er udarbejdet efter rammerne angivet i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes folkeskoler: https://ballerup.dk/borger/born-unge/skoler/styrelsesvedtaegt

Formål

•    At skabe velfungerende læringsmiljøer således at der for alle klasser etableres det bedst mulige udgangspunkt for læring i fællesskaber.

Matrikelfordeling
    
•    Ved fordelingen af elever på skolens to matrikler tilstræbes, at børnenes etablerede relationer fra daginstitutionerne tilgodeses. 

Klassedannelse

•    Ved fordelingen af elever i klasserne tilstræbes en fordeling af børn ud fra sociale, faglige, kønslige og aldersmæssige samt udviklingsmæssige hensyn.

•    I løbet af første skoleår kan skolen – efter drøftelse med de relevante forældre -  justere på de enkelte klassers sammensætning inden for den enkelte matrikel

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 12. november 2020
 

Klassedannelse i 7. klasse

Princip for klassedannelse på 7. årgang
Formål

Skolebestyrelsen ønsker med dette princip at understøtte skolens værdiregelsæt gennem følgende elementer:

Elevernes evne til at indgå i nye fællesskaber
• Elevernes mulighed for at få nye roller
• Én fælles skole i ét lokalområde

Klassedannelse
Ved fordeling af eleverne på skolens to matrikler og i de enkelte klasser, tilstræbes det, at etablerede positive relationer tilgodeses således, at eleverne oplever en tryghed i forbindelse med etableringen af de nye fællesskaber.
I forbindelse med klassesammenlægninger vil skolen indhente elevønsker som vil indgå i den samlede vurdering af klassesammensætningen. Elevønskerne forudsætter en forudgående drøftelse mellem elever og forældre.
Det er skolens pædagogiske vurdering, der er afgørende for klassedannelsen og denne laves ud fra pædagogiske hensyn og tager dermed også hensyn til fordelingen af elever ud fra sociale, faglige, kønslige, aldersmæssige samt udviklingsmæssige hensyn og de indhentede ønsker.
For at understøtte den nye klassedannelse sørger skolen for, at eleverne fra skolens to matrikler løbende samarbejder på mellemtrinnet, således at begge matriklers rammer er kendte for alle børn og for at skabe relationer mellem elever fra begge matrikler.
Forældre i de nye 7. klasser opfordres til at tage udgangspunkt i de gode erfaringer som forældre og elever tidligere har haft i forbindelse med ny klassedannelse. Disse erfaringer kan læses her:

https://www.maaloevhoejskole.dk/principper-maaloevhoej-skole#header_expa...

Udgangspunktet er, at eleverne skal lære at indgå i nye fællesskaber og der kan i forhold til enkelte elevers trivsel i opstartsperioden være behov for tættere samarbejde mellem skole og hjem.
Grundholdningen er, at forældrenes syn på deres eget barn, skal kobles med de professionelles syn på barnet og fællesskabet, så der skabes et fælles syn på og forståelse for det enkelte barns behov og fællesskabets behov.

I løbet af 7. årgang kan skolen – efter drøftelse med de relevante elever og forældre - justere på de enkelte klassers sammensætning også her under hensyntagen til klassefællesskabet.

Vedtaget af skolebestyrelsen 7. februar 2022

Klassesammenlægning

Princip for klassesammenlægninger

For at give den bedst mulige undervisningskvalitet kan det være nødvendigt at reducere antallet af klasser. Et eventuelt provenu af klassesammenlægningen bruges til forskellige pædagogiske tiltag eksempelvis faglig støtte eller AKT.

Det tilstræbes at klassesammenlægninger sker matrikelvis.

Klassesammenlægninger kan ske på en af 3 følgende måder:

1) Alle klasser blandes
2) Én klasse fordeles i de øvrige klasser
3) Enkelte klasser blandes.

Det er væsentligt, at der er en kort proces og et højt informationsniveau og at forældrene høres om processen.

Når de nye klasser dannes, tilstræbes det at danne klasser, der danner det bedst mulige udgangspunkt for læring i fællesskaber. Der tilstræbes en ligelig fordeling af børn ud fra sociale, faglige, kønslige samt udviklingsmæssige hensyn. Disse kriterier tydeliggøres overfor
forældrene i forbindelse med dialogen omkring sammenlægningen.

I forbindelse med klassesammenlægninger vil elev- og forældreønsker indgå i den samlede vurdering af klassesammensætningen.

Det er skolens pædagogiske vurdering, der er afgørende for klassedannelsen og i sidste ende skolens ledelse, der træffer beslutning om den endelige klassedannelse.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 29. februar 2016

Kommunikation mellem skole og hjem

Princip for digital kommunikation mellem skole og hjem

Dette princip lægger sig under princippet for skole/hjem-samarbejdet. Heraf fremgår, at, skole og forældre i samarbejde tager ansvar både for det enkelte barn og fællesskabets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasser. Endvidere står der, at ”skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling… Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen...” Samtidig angiver dokumentet ”Gensidige forventninger mellem skole og hjem”, at forældrene skal holde sig orienterede via skolens kommunikationskanaler, hvilket dette princip understøtter. 

Maaloevhoejskole.dk er skolens officielle hjemmeside. Her findes generelle samt lovpligtige informationer om skolen, samt nyheder af almen interesse. Vedligeholdelse af siden varetages af skolens administration og Ballerup Kommune.
 

Aula er folkeskolernes digitale kommunikationsplatform og har 4 overordnede funktioner.

 • Beskeder mellem forældre og personale
 • Der er mulighed for at sende beskeder som sikker fil, hvis beskeden indeholder personfølsomme oplysninger. 
 • Beskeder mellem forældre
 • Undgå at lave mailtråde med svar til alle og overvej om din besked er nødvendig.
 • Overblikket bruges til opslag af almen interesser fra klassen, skolen, BFO eller Ballerup Kommune
 • Kalenderen, der viser skoleskema samt arrangementer uden for almindelig skoletid
 • Ugeplanen med en kort information om næste uges indhold samt lektier

Ugeplanen skal udgives senest med udgangen af en uges hverdage for kommende skoleuge.

Herudover er der via Aula adgang til følgende:

 • Fraværsregistrering
 • Du skal melde dit barn syg senest 7.30 på første fraværsdag
 • 0.-6. klasse via ”Fraværsregistrering” 
 • 7.-9. klasse via E-protokol som du finder under ”…” og ”EasyQlinks”
 • Du skal ansøge om fri op til 2 dage, ved at skrive en besked til klasselæreren
 • Du skal ansøge om fri ud over 2 dage via dette link: https://www.maaloevhoejskole.dk/om-skolen#header_expand_4
 • Nyt vedr. elevplaner – Link til ”Meebook”
 • Karakterer for 8.-9. klasse – ”Klik på fraværsindberetning”  - ”udskolingens forældre” – ”sygemelding”

Meebook giver det fulde overblik over årsplaner og elevplaner og findes på www.meebook.dk

Tabulex anvendes i BFO til elektronisk fremmøderegistrering af eleverne, samt registrering af oplysninger omkring eleverne i forbindelse med deres tilstedeværelse i BFO. I Tabulex skal forældre, der har børn i BFO:
 

 • Melde deres barn fri/syg eller andet
 • Indskrive diverse kalenderaftaler for barnet
 • Sørge for rettidig til- og framelding ved ferier

Skolebestyrelsen henviser i øvrigt til:  https://aulainfo.dk/foraeldreogelever/red-barnet-tre-gode-raad-til-en-go...

Vedtaget i skolebestyrelsen 12. november 2020

Kontaktforældre

Princip for kontaktforældre
På Måløvhøj skole stræber vi efter, at alle klasser har frivillige kontaktforældre, der er valgt af klassens forældre som repræsentant for disse og fungerer som bindeled til medarbejderne. Da hvervet er frivilligt, er det op til den enkelte, hvordan han eller hun varetager dette. 

Formål

 1. At fremme dialogen i den enkelte klasse for at understøtte klassens faglige og sociale trivsel
 2. At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe
 3. At styrke dialogen mellem forældre, skolens klasser, bestyrelsen og skolens ledelse

Skolens ansvar

 1. Der skal være valg af kontaktforældre mindst en gang årligt på et forældremøde
 2. Kontaktforældrene inddrages i dagsorden og afholdelse af forældremøder
 3. Skolebestyrelsen sørger for klar og tydelig forventningsafstemning med kontaktforældrene på det årlige kontaktforældremøde

Kontaktforældrenes ansvar

Kontaktforældre på Måløvhøj Skole skal være ambassadører for og formidlere af det gode samarbejde og dermed understøtte lærernes og pædagogernes arbejde.   

Inspiration til opgaver for kontaktforældrene:

 1.  Kontaktforældrene kan være bindeled mellem lærere og forældre ved forældremøder og forældre/elev-arrangementer
 2.  Kontaktforældrene kan hjælpe med planlægning og dagsorden til arrangementer
 3.  Forældrene kan være bindeled til skolebestyrelsen
 4.  Kontaktforældrene kan udarbejde et årshjul/kalender med eksempelvis hytteture (Se mere på: Blokhytten) og klassearrangementer og uddelegere eller involvere andre forældre fra klassen i opgaverne
 5.  Kontaktforældrene kan byde nye forældre velkommen og give en introduktion til klassens traditioner 
 6.  Kontaktforældrene kan indsamle penge til klassekassen og varetage bidrag til klassen fra fx ferniseringer mm.
 • Revideret af skolebestyrelsen 16-11-2023.

Lejrskoler og skolerejser

Princip for lejrskoler

For at skabe klarhed over rammerne for lejrskoler er nærværende princip udarbejdet.

Princippet er til enhver tid underlagt Folkeskoleloven.

Lejrskoler er en del af undervisningen, og der er mødepligt. Derfor skal skolen afholde alle udgifter forbundet hermed. Undtaget herfra er et mindre beløb pr. dag til dækning af forplejning.

Skolebestyrelsen har besluttet, at der er én obligatorisk lejrskole på mellemtrinnet og én obligatorisk lejrskole i udskolingen.

Ud over de obligatoriske lejrskoler kan enkeltelever eller enkelte klasser deltage i lejrskoler, der etableres f.eks. i forbindelse med internationale projekter – ofte finansieret af kommunen eller EU.

Forældre og elever kan alene yde tilskud til lejrskoler – f.eks. gennem loppemarkeder, salg af lodder m.v. – for aktiviteter, der ikke er relaterede til undervisningen. Det kan f.eks. være en teatertur, tur i en forlystelsespark eller lignende aktiviteter. Eventuelle tilskud skal komme hele klassen til gode.

Skolen opkræver et beløb på kr. 75 pr. dag (i 2017-niveau) til forplejning på lejrskoler.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 19. september 2023

Lektier

Princip for lektier

Formål
Formålet med dette princip er at synliggøre, hvordan skolens værdier virkelyst & selvstændighed, faglighed & læring, fællesskab & respekt kommer til udtryk gennem tilrettelæggelsen af elevernes arbejde med lektier.

På Måløvhøj Skole er lektier en integreret og understøttende del af undervisningen, dvs. læreren tilstræber, at lektier sættes i en sammenhæng, så det giver mening for eleven. Lektier gives, når den enkelte lærer vurderer, at lektien skaber læring.

Der er 4 overordnede grunde til at læse lektier:

 • At træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid samt at udvikle gode arbejdsvaner der vil gøre dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse
 • At forældrene får mulighed for at få indsigt i og gå i dialog med børnene om deres læring
 • At skabe øget læring ud over den, der er planlagt i undervisningen
 • At alle børn lærer optimalt.

Definition af lektier
Lektier er undervisningsrelaterede selvstændige aktiviteter, som eleven kan lave både i og uden for skoletiden.

 • Forberedelse til den kommende undervisning – er der noget der skal læses, ses, skrives, planlægges eller tales om til den kommende undervisning. Det kan være læse en tekst, pakke tasken, refleksion over et konkret emne hjemme, se nyhederne, indsamling af information til en opgave m.v.
 • Fordybelse i emner, faglige mål eller om det, der har været arbejdet med og som læreren eller eleven, mener, der skal arbejdes mere i dybden med. Det kan være større opgaver, projekter eller lignende eller særlige indsatser for grupper af elever
 • Forankring af viden og færdigheder i form af træning, dvs, der arbejdes med at træne det, der er sket i undervisningen. Det kan f.eks. være at læse 20 minutter om dagen eller træne staveord.

Rammen for skolens arbejde med lektier
Årgangsteamet koordinerer og sætter rammerne for lektiemængden og tidsforbruget i den enkelte klasse. Hvis ikke andet er aftalt med forældrene, tilrettelægger lærerne elevernes lektiearbejde således, at eleverne kan klare lektiearbejdet på egen hånd. Lektierne kan laves individuelt, i par eller i grupper. Såfremt der opleves et behov kan emnet gøres til genstand for drøftelse på et forældremøde.

Vi anerkender i øvrigt, at eleverne har forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde, hvorfor der kan differentieres i lektiemængde og kompleksitet i de enkelte fag for de enkelte elever.

Lektier i hjemmet
Lektier bør ikke skabe konflikter i hjemmet, og det er i den forbindelse vigtigt, at forældrene ved, hvordan de hensigtsmæssigt støtter deres barn med lektiearbejdet, hvorfor skolen udarbejder en informationsskrivelse om ”gode råd” i forbindelse med lektielæsning.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 24. april 2019

Lektielæsning - gode råd til forældrene

Gode råd til forældre om lektielæsning

Definition af lektier
Lektier er undervisningsrelaterede selvstændige aktiviteter, som eleven kan lave både i og uden for skoletiden. 

 • Forberedelse til den kommende undervisning – er der noget der skal læses, ses, skrives, planlægges eller tales om til den kommende undervisning. Det kan være læse en tekst, pakke tasken, refleksion over et konkret emne hjemme, se nyhederne, indsamling af information til en opgave m.v.
 • Fordybelse i emner, faglige mål eller om det, der har været arbejdet med og som læreren eller eleven, mener, der skal arbejdes mere i dybden med. Det kan være større opgaver, projekter eller lignende eller særlige indsatser for grupper af elever
 • Forankring af viden og færdigheder i form af træning, d.v.s, der arbejdes med at træne det, der er sket i undervisningen. Det kan f.eks. være at læse 20 minutter om dagen eller træne staveord.

Formål med lektier

 • At træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid samt at udvikle gode arbejdsvaner der vil gøre dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse 
 • At forældrene får mulighed for at få indsigt i og gå i dialog med børnene om deres læring
 • At skabe øget læring ud over den, der er planlagt i undervisningen
 • At alle børn lærer optimalt.

Hvad er gode rammer for lektielæsning?

 • Lav klare aftaler om hvor, hvornår og hvordan der laves lektier
 • Overvej, hvor og hvornår dit barn bedst kan koncentrere sig om lektierne
 • Sørg for at have materialer klar til lektiearbejdet (PC, penalhus m.v.)
 • Finde ud af hvilke omgivelser dit barn bedst kan koncentrere sig i afhængigt af lektietype og skab gode trygge og hyggelige rammer
 • Sørg for, at lektierne ikke laves i sidste øjeblik. Hjælp med at planlægge tid og arbejdsopgaver. Det hjælper, hvis barnet oplever, at der er god tid til lektielæsning.

Vis positiv interesse for dit barns skolearbejde
Hvis I som forældre udviser positiv interesse for læringen, så har det en god effekt på elevernes læring. Lektielæsningssituationen må aldrig blive konfliktfyldt. 

Husk at:

 • Lektier understøtter dit barns læring
 • Lektier er med til at udvikle dit barns ansvarsfølelse og selvstændighed
 • Spørge nysgerrigt ind til dit barns lektier
 • Anerkende dit barn for arbejdet med lektier – ikke blot resultatet
 • Erkend af nogle færdigheder skal gentages mange gange for at blive indlært.

Tag kontakt til læreren, hvis lektierne er for svære eller for lette for dit barn
Svære lektier er opgaver, som dit barn ikke kan løse på egen hånd. Lette lektier er opgaver dit barn kan løse uden at skulle anstrenge sig det mindste. For svære lektier giver nederlag mens for lette lektier giver kedsomhed.

Husk at:

 • Give læreren feedback, hvis lektien er for svær eller alt for let
 • Beskrive tydeligt hvori problemet består
 • Aftale med læreren, hvor lang tid, der skal bruges
 • Det ikke gælder om at lave alt rigtigt, men om at dit barn lærer mest muligt.

Måløvhøj Skole maj 2019
 

Mobiltelefoner

Princip for anvendelse af mobiltelefoner, smartwatches og lignende i skole og BFO.

Formålet med dette princip er at understøtte eleverne læring, så undervisningen ikke forstyrres og den enkelte elev kan føles sig tryg på skolens område.  Smartphones og lignende devices (nedenfor kun beskrevet som mobiltelefoner) er en almindelig del af børn og unges hverdag og de indeholder funktioner, der kan være nyttige i skoletiden. Derfor kan de enkelte devices bruges i undervisningen, hvis personalet finder det formålstjenstligt.  Det er således ikke forbudt at medbringe mobiltelefonen på skolens område, men det er personalet, der beslutter om den må bruges. Skolens personale kan beslutte, at der i enkelte klasser, årgange eller afdelinger – herunder BFO –  laves regler om eksempelvis aflevering af mobiltelefoner ved skoledagens, undervisningens eller BFO-tidens start. I undervisningen skal mobiltelefonen altid være slukket og lagt væk, med mindre personalet har tilladt mobiltelefonen til undervisningsmæssige aktiviteter.  Det er ikke tilladt at foretage billede, video- eller lydoptagelse af nogen på skolens områder uden personalets tilladelse. I forbindelse med ture og lejrskoler definerer personalet reglerne. Såfremt reglerne ikke følges, kan skolen inddrage den enkelte elevs mobiltelefonen resten af skoledagen. Skolen kan også beslutte, at den enkelte elev skal aflevere sin telefon den følgende dag ved skoledagens start. I gentagelsestilfælde indkaldes forældrene til møde om skolens regler. Skolen forventer, at forældre er bekendt med og tager aktivt ansvar for deres børns forbrug af sociale medier. Skolen har en forventning om, at forældre taler med deres barn om brug af mobiltelefonen, herunder lovgivning, sprog og etik, for at styrke fællesskabet og minimere konflikter. Smartwatches og lignende betragtes på niveau med mobiltelefoner. Vi opfordrer til, at alle sætter sig ind i skolens trivselsstrategi, som findes HER.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 1. juni 2023

Rygning

Princip for rygning

Formål

Formålet er, at der gennem vejledning og relevant støtte gribes ind over for elever, der starter med at ryge tobak, e-cigaretter eller tager snus (nedenfor tobak), så vi bryder en dårlig vane.

Det er pr. 1. august 2020 ulovligt for elever at bruge tobak i skoletiden uanet om det er på eller uden for skolens matrikel. Forbuddet gælder også på lejrture m.v.

Forebyggelse

På 7. årgang laves et undervisningsforløb med fokus på forebyggelse af rygning. Skolen kan evt. gennem ”Skolen i virkeligheden” invitere en forebyggelseskonsulent fra Sundhedshuset.

Indgriben

I tilfælde af, at det konstateres at en elev bruger tobak kontakter klasselæreren forældrene og tilbyder rygestopkursus. Forældrene opfordres til at tilmelde deres barn på rygestop@balk.dk

I tilfælde af, at en elev bruger tobak i skoletiden igangsættes følgende procedure

1.    gang: Forældrene kontaktes og der gøres opmærksom på, at rygning i skoletiden er forbudt og at det er et brud på lovgivningen og skolens ordensregler. Der tilbydes rygestopkursus gennem rygestop@balk.dk

2.    gang: Tobakken konfiskeres og afleveres på skolens kontor, hvor forældrene kan hente denne. Forældrene indkaldes til møde med den pædagogiske leder og der tilbydes rygestopkursus, ligesom der laves aftale for at sikre, at en gentagelse ikke sker.

3.    gang: Tobakken konfiskeres og afleveres på skolens kontor, hvor forældrene kan hente denne. Relevante sanktioner jf. ”Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen” iværksættes. 

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 1. juni 2021

Skole-hjem-samarbejdet

Princip for Skole/hjem-samarbejde

Formål
Formålet med dette princip er at synliggøre, hvordan skolens værdier virkelyst & selvstændighed, faglighed & læring, fællesskab & respekt kommer til udtryk i skole/hjemsamarbejdet.

Skole og forældre tager i samarbejde ansvar både for det enkelte barn og fællesskabets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse som beskrevet i skolens trivselsstrategi.

Skolens ansvar
Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen. Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

Skolen ser forældrene som en ressource, der skal udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes læring og trivsel. Dette gælder både i forhold til konkrete forløb, som forældre med forskellige kompetencer kan understøtte i de enkelte klasser eller årgange, og - dermed åbne skolen overfor omverdenen - og det daglige samarbejde. Dette kunne handle om forældres fortælling om deres arbejde, eller at bidrage med særlig viden om et emne eller erfaringer fra noget, som understøtter læringen i klassen/på skolen. Og det gælder i forhold til det enkelte barn, hvor skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældre bidrager også som ressource ved at bakke om skolen i hjemmet, i dialogen med børnene om deres hverdag.

Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel. Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden. 

Grundholdningen er, at forældrenes syn på deres eget barn, skal kobles med de professionelles syn på barnet og fællesskabet, så der skabes et fælles syn på og forståelse for det enkelte barns behov og fællesskabets behov.

Sociale og faglige arrangementer på skolens skal give forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen og medvirke til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber.

Forældrenes ansvar
Forældrene støtter deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet. Forældrene sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene fortæller, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.

Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen. Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 27. februar 2019

Vikarer

Princip for vikardækning af klasser

Dette princip har til formål at synliggøre, hvordan skolen arbejder med at nedbringe brugen af løse vikarer samtidig med, at der sikres faglighed i de timer, der vikardækkes. Skolens ledelse evaluerer jævnligt vikardækningen.

Følgende er gældende

 • Skolen forsøger altid at minimere vikardækning.
 • Lærere og pædagoger kan være fraværende af forskellige årsager, hvoraf en del er overenskomstmæssige rettigheder.
 • Møder og kurser placeres i videst muligt omfang uden for elevernes undervisning
 • Ved længerevarende fravær (over 14 dage) tilstræbes at samme vikar læser timerne, ligesom lærerne orienterer forældrene
 • Skolens ledelse vejleder og rådgiver skolens vikarer ved længerevarende fravær
 • Ved kendt fravær lægger læreren materiale til vikaren
 • Løse vikarer informerer efter undervisningen klassens faste lærer om lektionens forløb
 • Ved pludseligt opstået fravær, hvor læreren ikke har haft mulighed for at planlægge undervisningen, har skolen abonnement på et undervisningssystem, der tilbyder relevante undervisningsaktiviteter i vikartimer.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 15. april 2024

Gensidige forventninger mellem skole og hjem

Gensidige forventninger mellem skole og hjem

På Måløvhøj Skole tager skole og forældre i samarbejde ansvar både for det enkelte barn og fællesskabets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse som beskrevet i skolens trivselsstrategi.

Dette mål understøttes også af skolens Princip for skole/hjem-samarbejdeTrivselsstrategi og Princip for kontaktforældre, der er lavet på baggrund af skolens værdier: Virkelyst & Selvstændighed, Faglighed & Læring samt Fællesskab & Respekt.
 

Forventninger til skole og BFO
Vi skaber en god skoledag ved at…

 • Vi underviser med udgangspunkt i skolens værdier
 • Vi ser forældre som en ressource for klassen og skolen som helhed
 • Vi orienterer løbende om klassens trivsel og undervisningen
 • Vi støtter op om jeres børns trivsel og læring
 • Vi sørger for, at jeres barn bliver godt modtaget
 • Vi tager alle henvendelser alvorligt
 • Vo leverer faglig og kompetent undervisning hver dag
 • Vi er i klassen 10 minutter før første lektion i indskolingen
 • Vi er i klassen ved lektionens start på mellemtrinnet og i udskolingen
 • Vi inddrager kontaktforældrene i planlægningen af forældremøder
 • Vi forbereder klassen på, hvad der skal ske på skole/hjem-samtalerne.

Forventninger til eleverne
Du skaber en god skoledag for dig selv og andre ved at…

 • Du udviser respekt for alle - både voksne og børn
 • Du har et respektfuldt sprogbrug
 • Du deltager aktivt i undervisningen
 • Du har respekt for skolens ting og bygninger
 • Du møder til tiden og er klar til at modtage undervisning
 • Du er veludhvilet og mæt
 • Du er forberedt til skoledagen (madpakke, penalhus, opladt device, bøger,idrætstøj, tøj i henhold til vejret osv.).

Forventninger til forældrene
I er med til at give jeres børn en god skoledag når:

 • I spørger åbent og nysgerrigt ind til jeres barns skolegang
 • I støtter jeres barn i at lære vores regler og bakker op om disse
 • I møder op til skole/hjem-samtaler og forældremøder
 • I informerer os, hvis jeres barn ikke trives hos os eller er udfordret af private årsager
 • I taler positivt om andre børn, forældre, og os i barnets påhør
 • I lærer jeres barn at udvise social og ansvarlig opførsel
 • I støtter op om nye tiltag og projekter, som lærere og pædagoger sætter i gang i klassen
 • I deltager i klassens sociale arrangementer
 • I er parate til at vurdere en sag fra flere sider
 • I kontakter hinanden, hvis I har en bekymring for et andet barns trivsel
 • I kontakter hinanden, hvis I oplever problemer børnene imellem
 • I holder jer løbende orienterede via vores kommunikationskanaler
 • I orienterer os om sygdom og planlagt fravær jf. princippet om kommunikation
 • I har forladt undervisningslokalet, når lektionen starter, hvis I ikke har en særlig aftale.

Ordensregler

Ordensregler for Måløvhøj Skole

For at understøtte skolens værdier Fællesskab & Respekt, Virkelyst & Selvstændighed, Faglighed & Læring skal nedenstående ordensregler følges. 
Fællesskab og respekt er en grundforudsætning for positive fællesskaber og dermed muligheden for at lære og udvikle virkelyst og selvstændighed.
Det betyder, at du skal gøre følgende:

•    Du taler og skriver pænt til andre – også digitalt
•    Du tager hensyn til andre med sprog og kropssprog
•    Du overholder skolens, afdelingens og klassens regler
•    Du følger altid de voksnes anvisninger
•    Du hjælper dine kammerater med at overholde regler
•    Du passer godt på skolens og dine kammeraters ting
•    Du rydder op efter dig selv og lægger tingene på plads
•    Du siger det til en voksen, hvis noget går i stykker
•    Du stopper, når der bliver sagt stop
•    Du kontakter en voksen, hvis du ser en anden være utryg eller ked af det og ikke selv kan hjælpe
•    Du skal blive på skolens område i skoletiden
•    Hvis du går i 7.-9. klasse må du forlade skolen område i frikvarterne, hvis dine forældre har givet tilladelse til det.

Herudover gælder regler fra Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen, BEK nr 697 af 23-6-2014. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163975

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 19. december 2019

Nye klasser i udskolingen – forældre til forældre

Nye klasser i udskolingen – forældre til forældre.

De nye klassefællesskaber bør man som forældre bakke op om og forvente, at børnene
har brug for hjælp til.
I hjælper jeres barn og klassefællesskabet, når I udviser en positiv indstilling til den nye
klasse.
Engager jer aktivt i jeres barns skolegang ved at deltage i forældremøderne og i
skole/hjem-samtaler.
Lær forældrene i klassen at kende – det skaber tryghed for både børn og voksne og
giver mulighed for at man kan tale sammen – også om det, der er svært.
Overvej at holde enkelte forældrearrangementer. For at få høj deltagelse, så gør det
nemt, ikke særligt tidskrævende og billigt at deltage. Inviter f.eks. til fredagsøl/kaffe et
par timer en fredag eftermiddag efter arbejde.
En god måde at få gang i det gode klassefællesskab er at lave sociale arrangementer
for den nye klasse og start gerne allerede i begyndelsen af skoleåret i 7.klasse. Prioriter
at dit barn deltager i sociale arrangementer i klassen.
Forslag til aktiviteter kan være:
● fællesspisning
● julebanko inkl. søskende og forældre
● hyttetur
● klassefester
● fødselsdage
● drenge/pige-arrangementer
● bowlingtur
● biografture
● filmaften
● brætspilsaften
Vi håber, at ovenstående har givet jer gode idéer og opmærksomheder. Vi håber
ligeledes, at I vil bruge denne information som et udgangspunkt for at være med til at
skabe en god tid i udskolingen for jeres børn. Vi er altid meget interesserede i at høre
om jeres erfaringer, så vi kan bruge disse i den fortsatte udvikling af udskolingen og
bringe gode idéer videre til andre forældre.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole
Den 14. maj 2024

Serviceniveau i BFO

I BFO’s åbningstid målretter og prioriterer vi vores ressourcer direkte til børnene. 
Vi har fokus på kerneopgaven ”læring, udvikling og trivsel” og personalets nærvær i forhold til børnene kommer altid i første række.

Princippet er gældende for alle afdelinger af BFO’en: Fredegården, Kilden og Højen og omhandler følgende elementer:

•    Telefonisk servicering via afdelingens telefon
•    Opfølgning på elektronisk til- og framelding via Tabulex

Telefonisk servicering på skoledage fra kl. 14.00 til lukketid 

Krydseren/blæksprutten har sit fokus på registrere fremmøde og hjemsende børn, samt andre ad hoc opgaver rettet direkte mod børnene.

o    Krydseren/blæksprutten vil derfor kun, når det er muligt, besvare telefonopkald, for at modtage beskeder fra forældrene.

o    Forældrene kan sende sms til afdelingens telefon og/eller skrive i Tabulex’ beskedsystem.

o    Krydseren/blæksprutten forventes ikke at finde børn, som forældrene ringer for at tale med eller SMS’e for at spørge, hvornår de vil sendes hjem eller lignende.

o    I særlige tilfælde kan en fra ledelsen kontaktes, kontaktoplysninger findes på Tabulex’s opslagstavle og i ForældreIntra

Tilsynsforpligtigelser og opfølgning på til- og framelding via Tabulex

o    Mens børnene er på skolen, har personalet ansvaret for børnene, mens det på vejen mellem hjem og skole er forældrene der har ansvaret. Således vil BFO følge op på børn, der ikke kommer men har været i skolen samme dag. Krydseren/blæksprutten følger ikke op på

      børn, der ikke møder i BFO ved ferie og fridage.

                              

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 26. september 2018